Search form

Ioanes 8:12

E Iesus eia la matagaga te la maututula tomi

12La haro isa lou e Iesus goio vimari lou egiteu la valalua me hatavivile maie mago “Eau, eau la matagaga te la maututula. La tahalo ale ge tilimuliau, eia kama ge tatuga te la maligoma, ouka, eia ge sau tola la matagaga la mahulilale.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index