Search form

Ioanes 8:21

E Iesus veia eia ge goio la mautu ale egite kama koramulia ge goio vola

21Goio, e Iesus hiliti, eia soko lou la vikararala soio tegiteu la valalua me hatavivile me egiteu la mulugaluga tai, eia veia giteu mago “Male, eau ge tuga, amuto kamati ge hilo louau, la iruru tamutou ale amuto igigoa, eia soloio. Tio amuto ge peho, la iruru tamutou soloio kisi tola vagari amutou. Amuto kama koramulia ge goio te la mautu ale eau ge goio volao.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index