Search form

Ioanes 8:28

28Tio goio e Iesus veitia giteu mago “Mulimuli amuto ge bili tarotiau e Latu La Tahalo, tiele te la imamala alele amuto ge mata kilalati veia eau e Kraist, me amuto ge rovi taia veia eau kama igo bulalahu la paga isa te la gabutatalala taku moli, ouka. La vikarakarala tomi ale eau veveia mutou ele, e Tete moli vei mulimuliagu mai ele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index