Search form

Ioanes 8:42

42Goma, e Iesus vei loua giteu mago “Mai ge amutou e latatu La Tahalo Uru seseleo, amuto ge masageau, la vuhula eau loio seseleti te Tete, eau gomai tamutoue. Eau kama gomai te la masasagala taku moli, ouka. Eia sesele baha taroau somaie.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index