Search form

Ioanes 9:11

11Eia goio veia mulia giteu ele mago “Me la tahalo ale egite totoila e Iesuso, eia ato la magasa, me eia vivulo tomila la kaputela, eia goma bubua te la matague. Goio eia baheau soio la vilelo la pupurula, e Siloam, veia eau ge pupuru ovola, tio eau tuga soio, eau goio pupuru, eala la matagu mata pulalati loue, me eau rovi tomiti la golugolu tomi ale etato ale matagaga hililoa.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index