Search form

Ioanes 9:39

39Goma e Iesus veiala “Eau gomai te la maututula veia ge vimatagaga la valalua me hatavivile. Tiele mai egiteu ale kama mamatao, mai egiteu ale la maligoma eia pigi robo la kalulu giteu, eau ge vimatagaga egite, me egiteu ale veia egite mamatao, eau ge vahilo legiteu la maligoma uru ale pigi robo egiteu, egite ge rovia veia egiteu la mata kea moli.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index