Search form

Luk 11:18

18Mai tai lou ele, mai e Satan ge vikue rivu lou me Satan, eia kati ge magiri vagari, eala moli eau veia amutou mai ele, la vuhula amuto ubi leau la merera veia eau kumuli taro egiteu la hituhitu te la vagagarila te la mulugaluga tegiteu lou, ale e Bielsebul.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index