Search form

Luk 11:37

E Iesus vile egiteu e pariseo, egiteu la tahalo la mari tai

(Matiu 23:1-36; Mark 12:38-40)

37E Iesus vikara kaluvu soio tegiteu la valalua me hatavivile mai ele, goio e pariseo isa tuga tavu e Iesus, eia kakea veia eia ge ali vikapopo leia oio te la luma tetala. Tio e Iesus goio goilo la luma tetala, eia goio pou veia ge ali.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index