Search form

Luk 11:5-6

5-6E Iesus goio solo lou la vikararala soio tegiteu mago “Mai la tahalo isasa tuga tavu e tabarala te la logo posa, me eia veiala mago ‘Tabaragu, abiagu la ilali ale koramuli egiteu la mosi ale guviti taku, eau ouka la ilali oio ale ge abia giteu.’

7“Me e tabarala koliala mago ‘Eme ge tuga, amite me latatugu omai mavutati, amite kapiti. Eau kama ge hiliti tavume veia ge abiamu isa la paga.’

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index