Search form

Luk 12:33

33Amuto ge abi tomia giteu la valalua la ilotoloto la golugolu tamutou ele, egite ge lotoa, la uati ale amuto ge abia oio vola, amuto ge vaabila soio tegiteu la morivava. Amuto ge abi la tilalau la uati tamutou ale eia kama ge masile lou, la vuliti tomi tamutou, amuto ge tau ololu egiteu oata te la ilo la lage, eia kama ge kaluvu, la tahalo la pakalila kama ge abi taro le amutou, me e kusuke tai kama ge koroa. Mai la vuliti tamutou tomi ge tau raragitia oata, ale eia ge taritigi pepeho tamutou,

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index