Search form

Luk 13:4

4Mai la valalua tai isahari, la luma ale egite tigia malau soata oio e Siloam, eia goio tagogoro robo egiteu, la uatati gotalo bili egiteu, amuto soioge gabutatalea veia egiteu la tahalo la iruru sesele, ia? Amuto soioge ge veia la iruru tegiteu uru agi tegiteu la valalua e Ierusalem tomi, eala egite goio vilua mulitiale?

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index