Search form

Luk 14:31

31“Mai tai la mulugaluga te la gale isasa, eia raragiti veia ge vahiliti la ruruga soio te la gale isapolo, taritigi veia eia ge pou muga, eia ge gabutatala tigi muga veia egiteu e soldia tetala la salatu salatu sasa, egite koramulia ge bolehoho egiteu e soldia salatu salatu lua ale loio, ka ouka.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index