Search form

Luk 15:23-24

23-24Amuto ge lao isa uru la bolo, eau ge vaoge e latugu, la vuhula eia mai ale pehoti, eia mahuliti lou, eia pala kokovu, eia sibitalati lou.’ Tio egite tomi goio igo la ilali uru pepeho mai ale e tamala veitiale.

25“Eala moli e tuala popou orivo, eia igogolu kaluvu, eia veia ge goluma, eia goio sibitala oluma, eia lolo la mareregola uru oluma te la mautu, eia lolo la tilali la galamo me la kude, egite baubau, tilalia.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index