Search form

Luk 17:22

22Mulimuli eia goio vikara lou soio tegiteu la valalua la vimari tetala oio volale, eia veia giteu mago “Mulimuli amuto ge gabutatala louau, amuto ge ilo liliu tavu louau, amuto ge masagea veia ge hilo lou eau, eala moli eau kati ge omai lou tamutou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index