Search form

Luk 18:8

8Eau veia mutou, eia ge vimatata harari moli la iruru tomi ale egite ge igoa soio tamutou. Eala moli eau la tilahi isa moli oio volale. Ale e Latu La Tahalo ge beu loua somai, eau ge hilo vutia veia amuto soloiole ge gabu tikumuau, ka ge oukati?”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index