Search form

Luk 19:13

13Eia abia giteu la bilalaha tetala la uati mai la bari savulusa tegiteu isasasa, eia veia giteu mago ‘La uati ale, amuto ge igogolula kara te ale eau ge beu rivu loua somai, amuto ge vaurua.’ Tio eia goio tutu tolatia giteu mai ele, eia goio tuga.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index