Search form

Luk 19:8

8Eala moli e Sakias goio magiri, eia veiale Iesus mago “Tahalo Uru, hiloa, gageie eau ge lele lua la golugolu tomi taku, la uati tomi taku tai, la galela isale eau ge sugu taroa giteu la valalua ale pou la savelela. Mai la tahalo isa ge oio ale eau pala tutugoloa te la ilabi la takes, eau ge koli rivua soio tetala ge vaka vaa la uati tetalale.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index