Search form

Luk 20:16

16Eia ge guvi, eia ge bili taro tomi egiteu la valalua alele, la mahuma tetala, eia ge abi poloa giteu ale isapolo.”

Tio, egite la valalua me hatavivile loloa mai ele, egite goio veiala mago “Umala seseleti.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index