Search form

Luk 20:17

17Eala moli e Iesus goio mata totoro tavu egiteu, eia veia giteu mago “Me La Buk Tabu Ale Pala, la masovala soioge mave sesele ale e Devit kekesia maie:

‘La sosole magiri ale kabili,

ale egite la valalua la tiligi la luma

muku pile tarotia veia eia magoluti,

eiala moli ale igoie eia magiri,

eia sau tola la tikumu la luma tomi.’

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index