Search form

Luk 22:20

20Me mai tai lou ele, egite ali kaluvuti, eia goio abia giteu la kap la vaen, egite tomi liua, eia veia giteu mago “Aleie la kasosogu, ale mai la irovilala ale halaba, ale amuto ge rovia veia la merera te La Tahalo Uru, me la igogolu taku soio tamutou, eia seseleti. La kasosogu ge pagegele, eia ge vimahuli la valalua me hatavivile usu.]

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index