Search form

Luk 22:52

52Goio, e Iesus vulo gele tavu egiteu la mulugaluga tegiteu e pris, me egiteu la mulugaluga tegiteu la valalua ale tala robo la luma la lotu, me egiteu la ururu, egite tomi ele ale guvi veia ge lao tolea, eia goio tahi egiteu mago “Mave, amuto soioge veia eau la tahalo la pakalila, ia, ale amuto guviti omai la lima mutou la voviso me la obobu veia ge kue leau?

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index