Search form

Luk 23:22

22Goio, e Pailat goio tovo lalai lou egiteu la vaka tolula, eia goio tahi egiteu mago “Ilava, eia igoti la iruru ale mave sesele? Eau kama sivuti isa la iruru oio tetala veia eau ge bilia ovola. Eala, eau ge baha egite soldia, egite ge kumamasi vuloa, mulimuli eau ge lube taroa, eia ge tuga.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index