Search form

Luk 23:26

Egite katu tola e Iesus oata te la tauvalautu

(Matiu 27:32-44; Mark 15:21-32; Ioanes 19:17-27)

26Tio, egite goio lapu e Iesus soio, egite tatugale, egite poga la tahalo isasa, la isala e Saimon, eia la tau Sairini. Eia loio la gale malau, eia sibitala tavu moli egiteu te la mautu e Ierusalem veia ge goilo, eala moli egite soldia sau tolea, egite vibole leia la tauvalautu, egite veiala veia eia ge bole la tauvulautu te Iesus mai ele, veia eia ge mulimuli e Iesus te la gauru.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index