Search form

Luk 23:50-52

E Iosep ulai e Iesus

(Matiu 27:57-61; Mark 15:42-47; Ioanes 19:38-42)

50-52La tahalo isa oio, la isala e Iosep, eia la uru isa tegiteu e Iuda, eia loio la mautu e Arimatea, oio la gale e Iudea. Eia la tahalo te La Uru sesele, la vulovulola maroka tomi moli, me eia pou taitali tai la guluvi te Kraist, eia kama visauru megiteu la mulugaluga ale egite veia ge bili e Iesus. E Iosep goio tuga tavu e Pailat, eia kakea la pilehole Iesus, e Pailat goio veiala veia eia ge abia. 53Tio eia goio bole taro la pilehole Iesus loata la tauvalautu, eia goio viri robo tatahola la kulikuli ale malalau, eia goio vagoiloa te la lulu ale egite olia oio te la vai la maitete.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index