Search form

Luk 3:1

E Ioanes la tahalo la vuluhi eia soko la valolo tetala

(Matiu 3:1-12; Mark 1:1-8; Ioanes 1:19-28)

1E Taibirias, eia pou la mulugaluga tegiteu e Rom la leavala savulusa gete lima, te la imamala moli alele, e Pontias Pailat eia mamuga te la gale e Iudea, me e Herod eia pou la mulugaluga oio e Galilea. E tabarala tai e Pilip, eia mamuga te la gale isahari mai e Ituria me Trekonaitis, me e Laisenias eia la mulugaluga te la gale e Abilini.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index