Search form

Luk 3:23

La isaisa giteu e tutubule Iesus

(Matiu 1:1-17)

23E Iesus soko la igogolu la valolo tetala, la leavala tetala soioge savulu tolu, la valalua me hatavivile gabutatala mai ele veia eia e latule Iosep. Me la hilile Iesus ale egite gabutatala mai ele veia eia loio te la hilile Iosep, etato rovia maie:

E Iosep, e tamala e Heli;

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index