Search form

Luk 4:23

23Tio, e Iesus goio baoli loua giteu ele mago “Amuto soioge ge vauleagu veia mai e dokta ge lea, taritigi mai eia ge dokta sesele, eia ge tovo lalaia veia ge vimahuli rivu lou eia. Amuto soioge veia eia taritigi veia eau ge igo la golu la karutula omai tai la mautu taku mai ale amuto lolotia veia eau igoa oio e Kapernaum.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index