Search form

Luk 4:43

43Eala moli eia goio veia giteu mago “Eau ge veipala la valolo ale taritigi te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru soio te la maututula tomi tai. Ale la igogolu taku moli ale La Uru baheau ovola.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index