Search form

Luk 6:17

E Iesus pou tavu la igogolu tetala

(Matiu 4:23-25)

17E Iesus me egiteu la valalua la vimari tetala, egite beu rivu loua loata la hohoi. Goio egite me la valalua la vimari tetala usu, egite magiri oio te la maratia isasa ale bobore tataho. Egiteu la valalua me hatavivile loio la gale tomi e Iudea, loio tai e Ierusalem, me egiteu ale lolau tai la mautu uru ilua e Taia me Saidon,

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index