Search form

Luk 7:9

9Tio, e Iesus lolo la vikararala te la tau Rom uru mai ele, eia karutu sesele, eia goio magiri, eia vulo gele tavu egiteu la valalua me hatavivile ale mulimulia, eia goio veia giteu mago “Eau veia mutou, eau soukama sivuti sesele isa la tahalo ale gabu tikumuau mai ele, omai tai tamiteu la valalua e Israel, eau soukama hilo vuti tai isasa mai ele.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index