Search form

Luk 8:1

Egite hatavivile isahari mulimuli e Iesus

1Tio, goio mulimuli moli ovolale, e Iesus goio valolo tatuga te la maututula, eia valolo egiteu la valalua me hatavivile la valolo ale taritigi te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru. Egiteu tai la valalua la vimari tetala savulusa gete lua, egite mulimulia,

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index