Search form

Luk 9:11

11Eala moli egite la valalua me hatavivile loloa mai ele veia e Iesus oio, egite goio mulimulia soio la mautu ele. Eia goio laharoa giteu, eia valolo egiteu te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, eia vimahuli tai egiteu ale lalea.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index