Search form

Luk 9:23

23E Iesus veia giteu mai ele kaluvu, eia goio toi la vikarara la tilovo soio tegiteu te la tauvalautu tetala ale eia ge bolea, veia etato ge bole la iligiligi mai tai eia. Eia veia giteu mago “Mai isa masagea veia ge mulimuliau, eia ge piligi taro la mahulila tetala, eia ge bole la tauvalautu tetala mai eau, eia ge mulimuliau mai ele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index