Search form

Luk 9:41

41Goio, e Iesus loloa mai ele, eia vei rivu louala mago “A ka, amutou la tuvu la valalua ale igoie, amuto kama gabu tikumu bakisi la vagagari La Uru, amuto kama kokora gologolo. Eau pou tabaa agi seseleti omai tamutou. Gaisa eau ge tuga taro amutou? Eme puli e latumu somai taku.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index