Search form

Luk 9:7

E Herod vagari veia eia ge hilo e Iesus

(Matiu 14:1-12; Mark 6:14-29)

7E Herod, la mulugaluga tegiteu e Galilea, eia lolo la igogolu tomi ale e Iesus igigoa, eia marapa ovola, la vuhula la valalua isahari toi e Iesus veia eia e Ioanes, la tahalo la vuluhi, eia mahuli rivuti lou,

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index