Search form

Mark 1:38

38Tio e Iesus goio veia giteu mago “Korati ele, etato ge tuga ge goio te la maututula isahari ale hagagavi moli. Eau masagea ge valolo matagaga mugea giteu. Ale la igogolu taku moli ale eau gomai veia eau ge igoa.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index