Search form

Mark 10:14

14Tio e Iesus hiloa mai ele, la gabutatalala tetala kama taritigi soio tegiteu la valalua tetala, eia goio veia giteu mago “Egiteu korale, eia taritigi egite bisisi ge gomai taku. Amuto umala mera tataro egiteu, la vuhula la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru eia koramuli sesele la valalua me hatavivile ale mai egiteu e gulikiliki ele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index