Search form

Mark 10:21

21Tio e Iesus loloa mai ele, eia goio mata tavu loua, eia gogoa, eia veiala mago “Eala moli la paga isa moli eme so savelea. Taritigi veia eme ge abi la golugolu taume tomi, ge vaharia soio tegiteu la valalua la iloto veia egite ge lotoa, eme ge abi la mani tomi alele, eme ge suli egiteu la tahalo la savelela ovola. Mai eme ge igo seselea mai ele, tio taume ge la tilalau ale taritigi oata te la ilo la lage. Eme ge suli kaluvu egiteu, eme ge gomai tilimuliau.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index