Search form

Mark 10:29

29Eala moli e Iesus goio baoli louala mago “Eau vei seselea mutou, mai isasa masagea ge suliau veia eia ge veipala la valolo ale taritigi, me oio moli ovola eia ge tuga taro la luma tetala, ge tuga taro tai egiteu e tabarabarala, e hatavilevilela, e tatilala, e tatamala, e latatula, la mahuma tetala tai,

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index