Search form

Mark 12:28

La merera te La Tahalo Uru ale muga sesele

(Matiu 22:34-40; Luk 10:25-28)

28Tio, la tahalo la mari isasa, eia goio loloa e Iesus mite me la valalua alele, egite oio visusukula la merera. Eia loloa e Iesus eia koli tataho la merera tegiteu e sadiusi, eia goio tahi e Iesus mago “Mave, la merera te La Tahalo Uru ale mave eia muga sesele te la merera tomi ale eia veitia gatou ovola?”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index