Search form

Mark 14:14

14Eia ge goio te la luma isasa, me amula ge tahi lalaia e taho la lumale maie ‘La Tahalo La Vimari tamilua baha amilua somai taume. eia veia amilua ge tahime mago: La baa bakisi oio te la luma taume ale koramuli amiteu la mosi ge pou ovola, eia oiove? Amite veia ge ali La Ilali La Poloselela oio vola.’

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index