Search form

Mark 15:21

Egite katu tola e Iesus oata te la tauvalautu

(Matiu 27:32-44; Luk 23:26-43; Ioanes 19:17-27)

21La tahalo isasa, la isala e Saimon, eia loio tatuga veia ge goluma e Ierusalem. La tahalole eia loio la mautu e Kirene, eia e tamale Aleksanda me Rupas. Goma egite la valalua la vaubila goio veiale Saimon ele mago “Eme ge bole la tauvalautu te Iesus.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index