Search form

Mark 15:42-43

Egite ulai e Iesus

(Matiu 27:57-61; Luk 23:50-56; Ioanes 19:38-42)

42-43La paga maulaviti, e Iosep la tau Arimatea eia goio te Pailat. E Iosep ele, eia e kansel isa uru tegiteu e Iuda, eia la tahalo isasa la valalua me hatavivile togoa, me eia tai pou tali la haro ale la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru ge guvi. Tio e Iosep goilo te Pailat, eia kama gabutatala la tilaga, eia goio kaka e Pailat la pilehole Iesus. La vuhula galigeli la haro tabu, me eia kama taritigi te la gabutatalala tegiteu e Iuda veia la pileho la tahalo ge tili oata te la tauvalautu te la haro tabu. 44E Pailat loloa mai ele veia e Iesus pehoti, eia karutu, la vuhula eia kama tabaa. Goma eia baha tavu la mulugaluga tegiteu la valalua la vaubila, eia goio tahia mago “E Iesus peho seseleti, ka souka?”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index