Search form

Mark 6:45

E Iesus tuga moli loata te la mago

(Matiu 14:22-23; Ioanes 6:15-21)

45Goio, e Iesus veia giteu la valalua la vimari tetala mago “Amuto ge sae la uaga, amuto ge mamuga soio te la galele Betsaida loio.” E Iesus masagea veia eia moli ge pou muga, eia ge baha taro muga la valalua me hatavivile ale popou oio tetala lololoa, veia egite ge tuga muga.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index