Search form

Mark 6:7

E Iesus abia giteu la valalua la vimari tetala la igogolu

(Matiu 10:5-15; Luk 9:1-6)

7E Iesus hiliti taro la mautu tetala, eia goio valolo tatuga te la maututula, eia vimari legiteu la merera te La Tahalo Uru. Mulimuli eia tola vikapopo la valalua la vimari tetala ale savulusa gete lua, eia goio baha taro egiteu taho lalua, eia abia giteu la vagagarila tetala veia egite ge kumuli taro la hituhitu ale kama kokora.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index