Search form

Mark 7:24

La tavile Ponisia isasa eia tautaulailo sesele te Iesus

(Matiu 15:21-28)

24Goio, e Iesus goio hiliti taro la mautu ale, eia goio la gale e Taia. Eia goio pou te la luma isasa, eia kama masagea veia la tahalo isasa ge rovia veia eia oio te la lumale. Eala moli eia kama koramulia ge pou kokovu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index