Search form

Mark 9:12

12Goio, e Iesus kolia giteu mago “Eia sesele, e Lias ge guvi pala muga, eia ge vimatata tomi muga lou la pulolou te la valalua me hatavivile tomi, mulimuli e Kraist ge sibitala. Eala moli eau ge tahi amutou, igo mave la merera te La Buk Tabu Ale Pala eia veia e Latu La Tahalo ge gabu pala muga la iligiligi, veia la valalua me hatavivile ge piagale taia?

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index