Search form

Matiu 10:14

14Mai tai la tahalo isasa eia kama puli amutou soilo te la luma tetala, veia eia kama ge lolo tai la merera tamutou, taritigi amuto ge hiliti taroa la luma alele me la mautu tai alele, amuto ge kuvali taro la magasa la mautu alele otalo te la vaha mutou, ale amuto ge hiliti taro la mautu tegiteu ele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index