Search form

Matiu 10:21

21“Te la imamala la viligila, mai la tahalo ale kama rovi eau, eia ge veipala e tabarala soio te la vigagiala, egite ge bilia eia ge peho, la vuhula eia la tahalo taku. Mai tai ele egiteu la valalua isahari ge sugu taro tai e latatu giteu, veia egite la gima ge bili egiteu. Mai tai ele egiteu la valalua me hatavivile ale kama kokora, egite ge hiliti, egite ge sugu taro e tama giteu me tila giteu soio te la pileho.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index