Search form

Matiu 10:35

35Eau sibitala veia ge veipala la valolo ale isapolo viruru eia ge vipou gagima la valalua me hatavivile maie:

Mai la tahalo isa ge roromuliau,

e latula ge hiliti ge gima lou e tamala mai ele.

Mai la tavile isa tai ge roromuliau,

e latula ge hiliti ge gima rivu lou e tilala.

Mai tai la tavile ale taulaiti,

eia ge gima lou e uala ale hatavile mai eia ge taku.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index